Database

Hệ thống này bạn có thể tìm kiếm một vật phẩm, recipes rơi/spoil ở đâu, quái vật nào drop vật phẩm đó cũng như các thông số liên quan đến quái vật đó.